​తప్పని తెలిసినప్పుడు సరిదిద్దుకో..అంతేగాని తప్పుకు మరో తప్పును చేస్తూ కప్పిపుచ్చకు. అలా చేస్తే..నీవు కూర్చున్న చెట్టుకొమ్మను నీవే నరుక్కొంటున్నట్టుగా ఉంటుంది. 

నిజం చెప్పలేని తప్పు ఎప్పుడైనా తప్పటడుగులే వేయిస్తుంది.

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *