15 11 అనంతవచనం

చెల్లిపోయిన కాలం గురించి ఆలోచించకు. వచ్చే వర్ధమాన కాలం గురించి జాగ్రతపడు. రేపటి పని గురించి ఈ రోజే ఆలోచించేవారు చాలా కాలాన్నిసంపాదించుకోగలరు

*అనంతవచనం*

15.11.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *