14 11 అనంతవచనం

మన విజయాలను మనం చెప్పుకోవడం కాకుండా..

మన విజయాలను ఎదుటి వారు చెబుతుంటే… మనకు మరింత బాధ్యతతెలుస్తుంది. 

*అనంతవచనం*

14.11.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *