13.11 అనంత వచనము

రోగిని రోగిలానే చూడకుండా ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపే ప్రయత్నం కూడా చేయడం వలన రోగి తొందరగా కోలుకోవడానికి తేలికవుతుంది. అలాగే ప్రయత్నం లో విఫలమైన వారిని మరింత ప్రేమతో ప్రోత్సహిస్తే వారికి ధైర్యం కలిగి విజయవంతులవుతారు.

*అనంతవచనం*

13.11.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *