12.11 అనంతవచనం

గతమెప్పుడు గుణపాఠం గాను,వర్తమానమెప్పుడు కర్తవ్య ప్రభోదనంగాను, భవిష్యత్తు ఎప్పుడూ ఉపకారం కొరకు గాను ఆలోచించి పయనించడమే 

ప్పుట్టిన రోజు పండుగ గా కావాలి.

*అనంతవచనం*

12.11.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *