04/02/2019 అమావాస్య మహోదయ పుణ్యకాలం

కోటిసూర్య గ్రహణములతో సమానమైనది.

పుష్య బహుళ అమావాస్య. *04/02/2019- సోమవారం* మహోదయ పుణ్యకాలం.

శ్లోకం:-

 *అర్క శ్రోణా వ్యతీపాత యుక్తా౽మా పౌష మాఘయోః!అర్ధోదయస్స విఙ్ఞేయః కించిన్యూనా మహోదయః*

అమావాస్య,సోమవారం, శ్రవణానక్షత్రం, వ్యతీపాతయోగం కలిసిన రోజున మహోదయమనే అలభ్యపుణ్యకాలం.

చాలా అరుదుగా ఈ కలయిక సంభవిస్తుంది.  అందుచేతనే ఇటువంటి యోగం కోటిసూర్య గ్రహణములతో సమానమైనది అని పెద్దలు చెప్పారు.

 ఈ సమయంలో  సముద్రస్నానం  చేసి పితృతర్పణములు చేయాలి. ఈరోజున  చేసే దానములు విశేష ఫలితాన్నిస్తాయి. సాధకులకు మంత్రానుష్ఠానపరులకు  చాలా ముఖ్యమైన రోజు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ మహోదయ పుణ్యకాలంలో ఈశ్వర పూజ,  స్నానం,  జపం,  తపం  ఆచరించి, వారి వారి శక్తి కొలది దానధర్మాలను ఆచరించి అనంతకోటి పుణ్యఫలాన్ని పొందగలరు. *🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *