సంతోషం

సంతోషంలో ఉన్నప్పుడే కాదు. ఎలాంటి సమస్యలొచ్చినా సరే ఒకరినొకరై పంచుకొని జీవించడమే నిజమైన సంసార జీవనమవుతుంది.

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *