వైద్యేశ్వరుణ్ణి దర్శనం రోగాలను రాకుండా చేస్తుంది.

ఈ రోజు మంగళవారం అనగా కుజవారం కదా…

ఈ రోజు కుజదేవాలయంలో దీపాలువెలిగించి
వైద్యేశ్వరుణ్ణి దర్శించాం

ఇక్కడి దేవాలయ దర్శనం రోగాలను రాకుండా …
వచ్చి ఉన్న రోగాలు ఎక్కువ కాకుండా చేస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *