వాహనం మొదటిసారి వాడునపుడు ప్రమాదములు రాకుండ చదువవలసిన శ్లోకము

శ్లోకం!!సూర్యపుత్రం హాయారూడం పంచవక్త్రం దశాంభకం, రక్తవర్ణం కశాఖండం రేవంతం ద్విభుజం స్మరేత్!! మంత్రం!!సూర్యపుత్ర నమస్తేస్తు నమస్తే పంచవక్త్రక నమొగంధర్వ దేవాయ రేవంతాయ నమోనమహా!!

ఇది పఠించి వాహనారూఢమైన ప్రమాదములు జరగవు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *