రేపు మనకు సూర్య గ్రహణం ప్రభావం ఉండదు

సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం 02-07-2019 మంగళవారం కలదు. ఇది మన దేశ ంలో కనబడదు. మనము పాటించనవసరము లేదు.
పాక్షిక చంద్ర గ్రహణం 16/07/2019 మంగళవారం రాత్రి అనగా సూర్యోదయం 17/07/2019 బుధవారం 01:32:35 am(IST) to 04:29:50 am ఉత్తరాషాడ నక్షత్రమందు. ఇది మనదేశంలో కనబడుతోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *