మహాశివరాత్రి నాడు లింగోద్భవ కాలంలో బ్రహ్మాదులు స్తుతించిన మహాలింగ స్తుతి ఇది.

అనాదిమల సంసార రోగ వైద్యాయ శంభవే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

ఆదిమధ్యాంత హీనాయ స్వభావానలదీప్తయే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

ప్రళయార్ణవ సంస్థాయ ప్రళయోత్పత్తి హేతవే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

జ్వాలామాలావృతాంగాయ జ్వలనస్తంభరూపిణే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

మహాదేవాయ మహతే జ్యోతిషేనంతతేజసే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

ప్రధాన పురుషేశాయ వ్యోమరూపాయ వేధసే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

నిర్వికారాయ నిత్యాయ సత్యాయామలతేజసే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

వేదాంతసార రూపాయ కాలరూపాయ ధీమతే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *