భగవంతుని సన్నిధిలో కార్యకర్తగా సేవ చేయుటకు ఆహ్వానం

ఈనెల 28వ తేదీ నుండి సెప్టెంబర్ 12 వ తేదీ వరకు జరుపబడు *శ్రీశ్వేతార్క గణపతి స్వామి వారి* నవరాత్రోత్సవ కళ్యాణోత్సవ పూజల రోజులలో… మీరు కార్యకర్తగా సేవను అందించా దలిచారా..
అయితే…
మీరు మీ సేవలను అందించు వివరములను సమాచార కేంద్రం లో తెలుప కోరుచున్నాము.

అనగా ఈ 16 రోజులు మీరు ఏ సమయం నుండి ఏ సమయం వరకు సేవకు రాగలరో తెలపాలి.

మీ పేరు
మీ వాట్సాప్ నెంబర్
మీ ఇంటి అడ్రస్
మీరు గుడికి వచ్చే సమయం

ఇత్యాదివి
రిజిస్టర్లో రాయగలరు.

ఇట్లు
అయ్యగారు శ్వేతార్కగణపతి దేవాలయం
కాజీపేట
506003
5.8.19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *