నేటి అనంతవచనం

నీవు సాధించిన విజయం వెనక నీ పెద్దల ఆశీస్సులు,దైవబలం కూడా ఉంటాయి. అది తెలుసుకోక నీవు గర్వ పడుతున్నావు. సంస్కారవంతులు అన్నిటినీ గౌరవిస్తారు .. గర్వించరు.

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *