నేటి అనంతవచనం

ఆ దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొంది కృతార్థులైనవారు . దేవుడు అడగడని తెలిసినా దేవుని గొప్పతనం గురించి చెప్పాలి. ఆ బాధ్యత మనిషికుండాలి.

అలా కూడా దైవరుణాన్ని తీర్చుకోవచ్చు.

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *