నేటి అనంతవచనం

ముప్పై మంది కలిసి కలిపేది వివాహబంధం,
మూడోవ్యక్తి కలిసి కలిపేది స్నేహ బంధం
ఒకరికొకరు కలిసి కలుపుకొనేది విడరాని జీవిత బంధం
*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *