నేటి అనంతవచనం

ప్రేమించండి…

ప్రేమించుకొనండి…

కానీ,

పెళ్ళి ముందు కంటే ..పెళ్ళయ్యాక ప్రేమించుకొంటే

సంసారాల బండిచక్రం బాగా నడుస్తుంది. 

పెళ్లికి ముందుండే ప్రేమ అబద్ధం కావొచ్చు.

 పెళ్లి తర్వాత పడే ప్రేమ ఎప్పుడూ నిజంగానే ఉంటుంది.

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *