నేటి అనంతవచనం

వయస్సులో ఉన్నప్పుడే నిరంతర శ్రమ చేస్తూ డబ్బు,పేరును బాగా సంపాదించాలి. వయస్సు దాటుతున్నప్పుడు దానాలు,ధర్మాలు,తీర్థ యాత్రలు చేయాలి. వయస్సు మీరిందని అనుకున్నప్పుడు దేవాలయాలలో సేవ చేయాలి. కానీ ఎప్పుడైనా సరే వీలును బట్టి పైవన్ని చేస్తూ.. మాతాపితృ భక్తిని,గురుభక్తిని, దైవభక్తిని,దేశభక్తి ని తప్పక కలిగి ఉండాలి.

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *