దేవునికి సమీపమున

దేవునికి సమీపమున నివసించే విధానమే ఉపవాసం. అంతేగాని

అచేతనంగా ఉన్న శరీరాన్ని మరింత బలహీన పర్చుకోవడానికి కాదు

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *