చెప్పే వారి విషయంలోనే కాదు

చెప్పే వారి విషయం లొనే కాదు. వినే వారి విషయంలో కూడా ఎదుటి వారు  సరైన భావనను కలిగి ఉండాలి. లేకపోతే..అపార్థాలు,అనుమానాలు కలిగి సమానాతలు తొలగిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది.

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *