ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే….

ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే.. భగవంతున్ని మరచి పోవొద్దు పైగా నిందించకూడదు. నా మంచి కోసమే జరుగుతుందనే ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి. నీకంతా మంచే జరుగుతుంది.

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *