ఎంత ధనాన్ని సంపాదించమని కాదు..

ఎంత ధనాన్ని సంపాదించామని కాదు.

సంపాదించింది ఎలా పొదుపుగా వాడుకొంటున్నామనేది కూడా ముఖ్యమే..సమయస్ఫూర్తి తో అవసరాన్ని బట్టి ఆలోచించి చేసే ఖర్చులోని మిగులు కూడా.. ఒక ఆదాయమే అవుతుంది.

*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *