ఈ నాటి మంగళవారం నరరూపగణపతి (అనగా గజమొఖం లేని గణపతి) దర్శించుకొన్నాం

నాటి ఈ మంగళవారం రోజునకు ఒక విశేషం…మేము .. ఈ రోజున*నరరూపగణపతి* ని (అనగా గజమొఖం లేని గణపతి) దర్శించుకొన్నాంఈ క్షేత్రాని కి ఒక విశేషం ఉంది. ఏమిటంటే… ఇక్కడ శ్రీ రామచంద్రుడు తన తండ్రి కి పిండములతో తర్పణము చేసిన చోటు. వాటి గుర్తుగా ఇక్కడ యమధర్మరాజు శివలింగములను ప్రతిష్టించాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *