ఆషాఢంలో అష్టవినాయకయాత్ర

ఎవరైనా మాతో వస్తారా..?

సుమారుగా 7 లేదా 8 రోజులు పట్టవచ్చును

మనిషి ఒక్కంటికి సుమారు 10,200/-రూ:లుకావొచ్చును.

మంచి Ac బస్ లో ప్రయాణం

తుల్జాభావాని,పండరీపురం,అష్టవినాయక,భీమశంకర్,త్రయంబకం,షిర్డీ….లాంటి
*13 చోట్లకు వెళ్లి రావడం జరుగుతుంది*

ఒకపూట భోజనం,ఒకపూట టిఫ్ఫిన్
………………….

మీకు రావలనిపిస్తే..
మీరెందరు వస్తారో ముందుగానే చెప్పండి

*9347080055* కు ఫోన్ చేసి 2రోజుల్లో చెపితే మీకు సీటు రిజర్వ్ చేయవచ్చును.

ముందుగా పూర్తి డబ్బులు కట్టిన వారికి బస్ లో ముందు సీట్ ఇవ్వబడుతుంది.

ఇట్లు
ఐ.అనంత మల్లయ్య శర్మ
………………………………..
*ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందరితోపంచుకొందాం,*

…………………………

కనులు పోతే
భగవంతుణ్ణి చూడలేం
కాళ్ళు పోతే
యాత్రలు చేయలేం
చేతులు పోతే
భజన చేయలేం
నోరు పోతే
హరికీర్తన చేయలేం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *