జీవితం లో కొన్ని మలుపులు వస్తుంటాయి.అలాంటప్పుడు.మంచినిర్ణయాలు తీసుకొంటారు.ఆ తీ సుకొనే నిర్ణయాలు సరైనవిగా ఉండాలి.మళ్లీమళ్లీ మార్చేవిగా ఉండరాదు.అప్పుడే జీవితంలో తొందరగా స్థిరపడే అవకాశం ఉంటుంది.

అనంత వచనం 15.10.2018

తప్పని తెలిసినప్పుడు సరిదిద్దుకో..అంతేగాని తప్పుకు మరో తప్పును చేస్తూ కప్పిపుచ్చకు. అలా చేస్తే..నీవు కూర్చున్న చెట్టుకొమ్మను నీవే నరుక్కొంటున్నట్టుగా ఉంటుంది.
నిజం చెప్పలేని తప్పు ఎప్పుడైనా తప్పటడుగులే వేయిస్తుంది.
*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *