అనంత వచనమునకు ఆటవెలది రూపము

“తిట్టు చుందు వనగ దేవుని యిక్కట్ల
హాయి వేళ నుండి నటులె యతడు

మంచి చెడులు కూడు మాయయే బ్రతుకురా

గుఱుతు పెట్టు కొనుము మరువ వలదు”
మూలం:-శ్రీ అనంతమల్లయ్య గారు

పద్యరూపం:-శేషకుమా‌ర్🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *