అనంత వచనమునకు ఆటవెలది రూపము

ప్రేమ గొనుట తిరిగి ప్రేమించుటనునది

తప్పు కాదెపుడును తరచి జూడ

మనువు ముందు ప్రేమ గన,కల్ల గావచ్చు

పెండ్లి పిదప ప్రేమ వెలుగు నిజము
మూలం:-శ్రీ అనంతమల్లయ్య గారు

పద్యరూపం:-శేషకుమా‌ర్🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *