ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే….

ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే.. భగవంతున్ని మరచి పోవొద్దు పైగా నిందించకూడదు. నా మంచి కోసమే జరుగుతుందనే ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి. నీకంతా మంచే జరుగుతుంది.

*అనంతవచనం*

నేటి అనంతవచనం

నీవు సాధించిన విజయం వెనక నీ పెద్దల ఆశీస్సులు,దైవబలం కూడా ఉంటాయి. అది తెలుసుకోక నీవు గర్వ పడుతున్నావు. సంస్కారవంతులు అన్నిటినీ గౌరవిస్తారు .. గర్వించరు.

*అనంతవచనం*

నేటి అనంతవచనం

ఆ దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొంది కృతార్థులైనవారు . దేవుడు అడగడని తెలిసినా దేవుని గొప్పతనం గురించి చెప్పాలి. ఆ బాధ్యత మనిషికుండాలి.

అలా కూడా దైవరుణాన్ని తీర్చుకోవచ్చు.

*అనంతవచనం*

నేటి అనంతవచనం

ముప్పై మంది కలిసి కలిపేది వివాహబంధం,
మూడోవ్యక్తి కలిసి కలిపేది స్నేహ బంధం
ఒకరికొకరు కలిసి కలుపుకొనేది విడరాని జీవిత బంధం
*అనంతవచనం*

అనంత వచనమునకు ఆటవెలది రూపము

ప్రేమ గొనుట తిరిగి ప్రేమించుటనునది

తప్పు కాదెపుడును తరచి జూడ

మనువు ముందు ప్రేమ గన,కల్ల గావచ్చు

పెండ్లి పిదప ప్రేమ వెలుగు నిజము
మూలం:-శ్రీ అనంతమల్లయ్య గారు

పద్యరూపం:-శేషకుమా‌ర్🙏🙏

నేటి అనంతవచనం

ప్రేమించండి…

ప్రేమించుకొనండి…

కానీ,

పెళ్ళి ముందు కంటే ..పెళ్ళయ్యాక ప్రేమించుకొంటే

సంసారాల బండిచక్రం బాగా నడుస్తుంది. 

పెళ్లికి ముందుండే ప్రేమ అబద్ధం కావొచ్చు.

 పెళ్లి తర్వాత పడే ప్రేమ ఎప్పుడూ నిజంగానే ఉంటుంది.

*అనంతవచనం*

అనంతవచనం

కష్టకాలంలో భగవంతున్ని దూషిస్తున్నావంటే..ఇష్టకాలంలో దేవుడున్నాడనే కదా దాని అర్థం. 

మంచి చెడుల మాయయే ఈ జీవితం

*అనంత వచనం*

అనంత వచనమునకు ఆటవెలది రూపము

“తిట్టు చుందు వనగ దేవుని యిక్కట్ల
హాయి వేళ నుండి నటులె యతడు

మంచి చెడులు కూడు మాయయే బ్రతుకురా

గుఱుతు పెట్టు కొనుము మరువ వలదు”
మూలం:-శ్రీ అనంతమల్లయ్య గారు

పద్యరూపం:-శేషకుమా‌ర్🙏🙏

అనంతవచనం

కష్టకాలంలో భగవంతున్ని దూషిస్తున్నావంటే..ఇష్టకాలంలో దేవుడున్నాడనే కదా దాని అర్థం. 

మంచి చెడుల మాయయే ఈ జీవితం

*అనంత వచనం*

అనంతవచనం

కష్టకాలంలో భగవంతున్ని దూషిస్తున్నావంటే..ఇష్టకాలంలో దేవుడున్నాడనే కదా దాని అర్థం. 

మంచి చెడుల మాయయే ఈ జీవితం

*అనంత వచనం*