దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే

ప్రమిదలో చమురైపోతుంది. ఒత్తికూడా కాలిపోతుంది. ఉన్నన్నాళ్లు తాము  ఆవిరైపోతు. దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే. మనం కూడా కొంతలో కొంతైనా పదిమందికి సహాయ పడేలా మన జీవిత గమనం సాగేలా చూసుకోవాలి. అదే దీపం పరమార్థం.

*అనంతవచనం*

దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే

ప్రమిదలో చమురైపోతుంది. ఒత్తికూడా కాలిపోతుంది. ఉన్నన్నాళ్లు తాము  ఆవిరైపోతు. దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే. మనం కూడా కొంతలో కొంతైనా పదిమందికి సహాయ పడేలా మన జీవిత గమనం సాగేలా చూసుకోవాలి. అదే దీపం పరమార్థం.

*అనంతవచనం*

దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే

ప్రమిదలో చమురైపోతుంది. ఒత్తికూడా కాలిపోతుంది. ఉన్నన్నాళ్లు తాము  ఆవిరైపోతు. దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే. మనం కూడా కొంతలో కొంతైనా పదిమందికి సహాయ పడేలా మన జీవిత గమనం సాగేలా చూసుకోవాలి. అదే దీపం పరమార్థం.

*అనంతవచనం*

దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే

ప్రమిదలో చమురైపోతుంది. ఒత్తికూడా కాలిపోతుంది. ఉన్నన్నాళ్లు తాము  ఆవిరైపోతు. దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే. మనం కూడా కొంతలో కొంతైనా పదిమందికి సహాయ పడేలా మన జీవిత గమనం సాగేలా చూసుకోవాలి. అదే దీపం పరమార్థం.

*అనంతవచనం*

దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే

ప్రమిదలో చమురైపోతుంది. ఒత్తికూడా కాలిపోతుంది. ఉన్నన్నాళ్లు తాము  ఆవిరైపోతు. దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే. మనం కూడా కొంతలో కొంతైనా పదిమందికి సహాయ పడేలా మన జీవిత గమనం సాగేలా చూసుకోవాలి. అదే దీపం పరమార్థం.

*అనంతవచనం*

దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే

ప్రమిదలో చమురైపోతుంది. ఒత్తికూడా కాలిపోతుంది. ఉన్నన్నాళ్లు తాము  ఆవిరైపోతు. దీపంగా లోకానికి వెలుగునిస్తున్నట్టే. మనం కూడా కొంతలో కొంతైనా పదిమందికి సహాయ పడేలా మన జీవిత గమనం సాగేలా చూసుకోవాలి. అదే దీపం పరమార్థం.

*అనంతవచనం*

ఎంత ధనాన్ని సంపాదించమని కాదు..

ఎంత ధనాన్ని సంపాదించామని కాదు.

సంపాదించింది ఎలా పొదుపుగా వాడుకొంటున్నామనేది కూడా ముఖ్యమే..సమయస్ఫూర్తి తో అవసరాన్ని బట్టి ఆలోచించి చేసే ఖర్చులోని మిగులు కూడా.. ఒక ఆదాయమే అవుతుంది.

*అనంతవచనం*

డబ్బువునోడికి

డబ్బున్నోడికి పెద్దాసుపత్రి

జబ్బున్నోడికి చిన్నాసుపత్రి

జబ్బున్నోడి డబ్బంతా పెద్దాసుపత్రికే వెళ్తుంది.

డబ్బుంటేనే జబ్బుపోతుంది. .

డబ్బుకావాలా..జబ్బు పోవాలా అంటున్న రోజులివి.

*అనంతవచనం*

సంతోషం

సంతోషంలో ఉన్నప్పుడే కాదు. ఎలాంటి సమస్యలొచ్చినా సరే ఒకరినొకరై పంచుకొని జీవించడమే నిజమైన సంసార జీవనమవుతుంది.

*అనంతవచనం*

సంపన్నుడి ఆలోచన

సంపన్నుడి ఆలోచనకన్నా సంపాదన తక్కువగా ఉన్నవాడి ఆలోచనే నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటుంది.

*అనంతవచనం*