ఈ నాటి మంగళవారం నరరూపగణపతి (అనగా గజమొఖం లేని గణపతి) దర్శించుకొన్నాం

నాటి ఈ మంగళవారం రోజునకు ఒక విశేషం…మేము .. ఈ రోజున*నరరూపగణపతి* ని (అనగా గజమొఖం లేని గణపతి) దర్శించుకొన్నాంఈ క్షేత్రాని కి ఒక విశేషం ఉంది. ఏమిటంటే… ఇక్కడ శ్రీ రామచంద్రుడు తన తండ్రి కి పిండములతో తర్పణము చేసిన చోటు. వాటి గుర్తుగా ఇక్కడ యమధర్మరాజు శివలింగములను ప్రతిష్టించాడు

వైద్యేశ్వరుణ్ణి దర్శనం రోగాలను రాకుండా చేస్తుంది.

ఈ రోజు మంగళవారం అనగా కుజవారం కదా…

ఈ రోజు కుజదేవాలయంలో దీపాలువెలిగించి
వైద్యేశ్వరుణ్ణి దర్శించాం

ఇక్కడి దేవాలయ దర్శనం రోగాలను రాకుండా …
వచ్చి ఉన్న రోగాలు ఎక్కువ కాకుండా చేస్తుంది.