18 11 అనంతవచనం

ఏ పని చెప్పినా… రాదనకు,కాదనకు.

ఆలోచించు, ప్రయత్నించు, ఆచరించు.

 అప్పుడు నీకన్ని పనులు వచ్చి తీరుతాయి.

*అనంతవచనం*