11.11 అనంతవచనం

ఒక మాట అనేప్పుడు చాలా జాగ్రత్త అవసరం. అన్న మాట అబద్ధమని తెలిస్తే మనమే సిగ్గు పడాల్సి వస్తుంది.

*అనంతవచనం*

11.11.2018

15 11 అనంతవచనం

చెల్లిపోయిన కాలం గురించి ఆలోచించకు. వచ్చే వర్ధమాన కాలం గురించి జాగ్రతపడు. రేపటి పని గురించి ఈ రోజే ఆలోచించేవారు చాలా కాలాన్నిసంపాదించుకోగలరు

*అనంతవచనం*

15.11.2018

11.11 అనంతవచనం

ఒక మాట అనేప్పుడు చాలా జాగ్రత్త అవసరం. అన్న మాట అబద్ధమని తెలిస్తే మనమే సిగ్గు పడాల్సి వస్తుంది.

*అనంతవచనం*

11.11.2018

14 11 అనంతవచనం

మన విజయాలను మనం చెప్పుకోవడం కాకుండా..

మన విజయాలను ఎదుటి వారు చెబుతుంటే… మనకు మరింత బాధ్యతతెలుస్తుంది. 

*అనంతవచనం*

14.11.2018