డబ్బువునోడికి

డబ్బున్నోడికి పెద్దాసుపత్రి

జబ్బున్నోడికి చిన్నాసుపత్రి

జబ్బున్నోడి డబ్బంతా పెద్దాసుపత్రికే వెళ్తుంది.

డబ్బుంటేనే జబ్బుపోతుంది. .

డబ్బుకావాలా..జబ్బు పోవాలా అంటున్న రోజులివి.

*అనంతవచనం*