సంపన్నుడి ఆలోచన

సంపన్నుడి ఆలోచనకన్నా సంపాదన తక్కువగా ఉన్నవాడి ఆలోచనే నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటుంది.

*అనంతవచనం*