ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే….

ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే.. భగవంతున్ని మరచి పోవొద్దు పైగా నిందించకూడదు. నా మంచి కోసమే జరుగుతుందనే ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి. నీకంతా మంచే జరుగుతుంది.

*అనంతవచనం*

27 అక్టోబర్ సంకష్టహర చతుర్థి గులాలు మరియు బిల్వదలములతో అభిషేకం

స్వయంభూ శ్రీ శ్వేతార్కమూలగణపతి దేవాలయంలో (27-10-18) రోజున సంకటహర చవితిని పురస్కరించుకొని శ్వేతార్క గణపతికి సాయంత్రం 5 గంటలకు దుర్వా హోమం.మరియు సాయంత్రం 6 గంటలకు గులాలుతో మరియు బిల్వదల పత్రాలతో అభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది.కావున భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని మీ వంతుగా గులాలు&బిల్వదల పత్రాలను తీసుకొని వచ్చి శ్వేతార్క గణపతి అభిషేకానికి పాత్రులు కావలసిందిగా కోరుతున్నాం.                         

ఇట్లు.శ్వేతార్క దేవాలయ మేనేజ్మెంట్