నేటి అనంతవచనం

ముప్పై మంది కలిసి కలిపేది వివాహబంధం,
మూడోవ్యక్తి కలిసి కలిపేది స్నేహ బంధం
ఒకరికొకరు కలిసి కలుపుకొనేది విడరాని జీవిత బంధం
*అనంతవచనం*