నేటి అనంతవచనం

అనుక్షణం కోపానికి వచ్చేవారు ప్రతిసారి అపజయాన్నే పొందుతారు. లేదా బానిసై పోతారు. చివరికి సమాజం లో అవహేళణకు గురవుతారు.కోపం అన్ని విషయాలకూ అనర్థదాయకమే అవుతుంది.

*అనంతవచనం*