15-12-2019 సంకష్టహర చవితి శ్వేతార్కాగణపతికి ఉండ్రాళ్ళతో అభిషేకం

*15.12.2019 ఆదివారం రోజున సంకష్టహరచవితి
శ్వేతార్కగణపతికి ఉండ్రాళ్ళు మరియుపంచామృతాభిషేకము*

స్వయంభు శ్రీశ్వేతార్కమూలగణపతి దేవాలయంలో 15-12-2019 ఆదివారం రోజున సంకటహరచవితిని పురస్కరించుకొని శ్రీశ్వేతార్కగణపతికి సా. 5 గం౹౹లకు దుర్వాహోమం మరియు సా. 6 గం౹౹లకు ఉండ్రాళ్ళు,పంచామృతాలతో విశేషాభిషేకం జరుగుతుంది. తదుపరి అర్చన హారతి తీర్థప్రసాదా వితరణ జరుగును. అన్నపూర్ణ భవనంలో భక్తులకు మహాన్నదానం కూడా జరుగుతుంది. కావున భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనగలరు. బయట నుండి తెచ్చు ఉండ్రాళ్ళు దేవాలయంలో నివేధించబడవు కావున భక్తులు తామే స్వయంగా దేవాలయంలో ఉండ్రాళ్ళు తయారు చేసుకునేందుకు ఏర్పాట్లు చేయడమైనది — భక్తులు ఇట్టి అవకాశం వినియోగించుకొని శ్రీశ్వేతార్కమూలగణపతిస్వామి వారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావలసిందిగా కోరుతున్నాం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *