15-12-2019 సంకష్టహర చవితి శ్వేతార్కాగణపతికి ఉండ్రాళ్ళు అభిషేకం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *