శ్వేతార్క గణపతి క్షేత్రం చంద్ర గ్రహణం సందర్భంగా మూసివేత

చంద్ర గ్రహణం సందర్భంగా నిత్యా వార పూజలు మధ్యాహ్నం 3 గంటలవరకు పూజ నైమిత్యేకార్యక్రములు పూర్తి చేసి దేవాలయ క్షేత్రం ద్వారాలు మూసివేయడమైనది… తిరిగి 17 ఉదయం గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం దేవతామూర్తుల సంప్రోక్షణ అనంతరం తిరిగి నిత్యసేవలు భక్తులకు దర్శనములు కలవు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *