ఉపవాసం చేసేవారు పగటి పూట నిద్రించవచ్చా ?

ఉపవసతేతి ఉపవాసః ‘ ( ఉప అంటే దగ్గర ) ఉపవాసం ద్వారా భగవంతుని దగ్గర మన మనసును ఉంచుట . భగవంతుని నుంచి మనల్ని దూరం చేసేది ఆహారం , నిద్ర . ఆహారంలో వైకుంఠం చూసేవారు . ఆ భగవంతునికి దూరంగా ఉంటారు . భగవంతునికి సన్నిహితంగా ఉండాలనుకునేవారు ఆహారం , నిద్ర రెండూ మానాలి . ఉపవాసం చేసిన రోజు ఉదయం నిద్రించరాదు . సాంసారిక విషయాలను మాట్లాడరాదు . పరమాత్మ యందు మనస్సు ఉంచితే వాక్కు కూడా పరమాత్మ యందే ఉంచాలి . భగవంతుని నామాన్ని స్మరించాలి . ఆయన కథలే వినాలి . ఆయన కీర్తనలు పాడాలి . ఈ విధంగా భగవంతుని పలువిధాలుగా ఆరాధించాలి .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *