అనంత వచనం

కోపమనేది మనసును దూరం చేస్తుంది. మనిషిని కాదు
*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *